Tehtävät

Hallitus

Puheenjohtaja

 • Seuraa, ohjaa ja kehittää yhdistyksen, hallituksen sekä toimihenkilöiden toimintaa
 • Toimii puheenjohtajana yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa
 • Toimii yhdessä opintovastaavan kanssa linkkinä yhdistyksen ja korkeakoulun välillä
 • Ylläpitää yhteyksiä AYY:n muihin erityisasemayhdistyksiin sekä muihin Suomen ainejärjestöihin
 • Toimii Prosessiteekkarien edustajana Puunjalostusinsinöörien Nuorten Forumissa
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n Neuvostossa

Sisä- ja ulkovastaava

 • Ohjaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa yhdessä puheenjohtajan kanssa
 • Johtaa hoitotoimikuntaa ja vastaa muun muassa yhdistyshuoneen asioista
 • Vastaa yhteyksistä muissa yliopistoissa vaikuttaviin sisarkiltoihin
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n hyvinvointitoimikunnassa (HvTMK)

Tiedottaja-sihteeri

 • Toimii sihteerinä hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa ja lisää hyväksytyt pöytäkirjat yhdistyksen sivuille sekä arkistoi ne
 • Pitää yhdistyksen sähköpostilistat ajan tasalla ja huolehtii niiden asetuksista
 • Kerää tietoa laatiakseen yhdistyksen tiedotteita
 • Ylläpitää ja kehittää Prosessiteekkarien some-kanavia
 • Johtaa tiedotustoimikuntaa
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK)

Rahastonhoitaja

 • Huolehtii yhdistyksen kirjanpidosta sekä tekee tilinpäätöksen
 • Esittelee ja hyväksyttää yhdistykselle tulevat laskut hallituksen kokouksissa
 • Ylläpitää yhdistyksen jäsenluetteloa
 • Edustaa Prosessiteekkareita Rahastonhoitajatoimikunnassa

Fuksipäälliköt

 • Vastaavat Prosessiteekkarien uusien opiskelijoiden fuksikasvatuksesta
 • Järjestävät fuksitapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa
 • Tiedottavat fukseja kaikista heitä koskevista asioista
 • Tekevät fuksioppaan sekä fuksipistevihon
 • Organisoivat yhdessä ISOvastaavan kanssa ISOhenkilötoimintaa
 • Toimivat hallituksen jäseniä virallisen hallitusvuotensa ajan ja ovat aktiivisesti läsnä sitä seuraavan kevään
 • Edustavat yhdistystä AYY:n Fuksitoimikunnassa (FTMK)

Kansainvälisyysvastaava

 • Vastaa yhdistyksen kansainvälisistä asioista ja ulkomaisten sekä maisteriopiskelijoiden vastaanottamisesta ja heidän integroimisesta yliopistoelämään Suomessa
 • Organisoi yhdessä CHEM:n muiden kansainvälisyysvastaavien kanssa KV-ISOhenkilötoimintaa
 • Järjestää tapahtumia kansainvälisille opiskelijoille yhdessä muiden CHEM:n kansainvälisyysvastaavien kanssa
 • Tekee yhdessä CHEM:n muiden kansainvälisyysvastaavien kanssa pistekortit sekä CHEM Guiden ulkomaalaisille opiskelijoille
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n KV-toimikunnassa (KvTMK)

Isäntä & Emäntä

 • Hoitavat yhdistyksen tapahtumien käytännön järjestelyt
 • Ovat mukana järjestämässä Prosessiteekkarien vuosijuhlaa Lämmönsiirtoa
 • Edustavat Prosessiteekkareita AYY:n Isännistössä ja Emännistössä

Opintovastaava

 • Toimii aktiivisesti korkeakoulun ja opiskelijoiden välisenä linkkinä
 • Toimii jäsenten edunvalvojana ja tiedottajana opintoasioissa
 • Toimii hallinnon opiskelijaedustajana Kemian tekniikan koulutusneuvostossa
 • Kerää kurssi- ja opintopalautetta
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n Opintoneuvostossa (OPN)

Yrityssuhdevastaava

 • Luo, ylläpitää ja kehittää yhdistyksen yrityssuhteita
 • Hankkii yhdistykselle yhteistyökumppaneita
 • Huolehtii haalareiden hankinnasta
 • Edustaa Prosessiteekkareita AYY:n yrityssuhdetoimikunnassa (YTMK)

TOIMIHENKILÖT

Lähtökohtaisesti kaikki toimihenkilötehtävät sopivat fukseille, mutta osa näistä tehtävistä vaatii aikaisempaa kokemusta tehtävään liittyen. Nämä tehtävät on merkitty tähdellä (*).

Hoitotoimikunta
Alumnivastaava *

 • Ylläpitää yhdistyksen alumnitoimintaa ja järjestää alumneille suunnattuja tapahtumia.

Arkistonhoitaja

 • Huolehtii yhdistyksen arkistoitavasta materiaalista ja pitää yhteyttä arkistoon.

Hyvinvointivastaava

 • Järjestää jäsenistölle matalan kynnyksen tapahtumia sekä edistää näin yleistä hyvinvointia.

Kulttuurivastaava

 • Edistää yhdistyksen kulttuuritoimintaa ja kannustaa jäsenistöä muun muassa musiikin ja taiteen pariin.

LAN-vastaava

 • Vastaa LANien, eli tuttavallisemmin PTHCNF:n, järjestämisestä.

Liikuntavastaava

 • Vastaa yhdistyksen liikuntatapahtumista, lajikokeiluista ja kannustaa jäsenistöä liikkumaan.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n Liikuntatoimikunnassa (LTMK).

Prosessinhoitaja

 • Pitää huolta yhdistystilasta, prosessiHuoneesta, ja sen asioista sisä- ja ulkovastaavan alaisuudessa.

TEK-yhdyshenkilö

 • Pitää yhteyttä Tekniikan Akateemisiin ja edustaa yhdistystä puheenjohtajan ohella järjestöön liittyvissä asioissa.

Urpo *

 • Valittaa asioista, joissa on kehitettävää. Antaa palautetta ja toimii jäsenistön linkkinä, palautteen antamisessa.
TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Kääntäjä

 • Kääntäjä auttaa kääntämään tekstejä Englanniksi yhdistyksen eri toimikunnille.

Taiteellinen johtaja

 • Käyttää luovuuttaan yhdistyksen graafista ilmettä toteutettaessa.

Toimittaja

 • Luo sisältöä yhdistyksen lehteen.

Tulkki

 • Tulkki osallistuu yhdistyksen kokouksiin ja tulkkaa niissä käsiteltävät asiat pääpiirteittäin Englanniksi.

Päätoimittaja *

 • Vastaa yhdistyksen lehden ProTeesin toimittamisesta ja taittamisesta.
 • Edustaa yhdistystä AYY:n Viestintätoimikunnassa (VTMK).

Ulkomaankirjeenvaihtaja

 • On vaihto-opiskelemassa ulkomailla ja kirjoittaa artikkeleita kokemuksistaan yhdistyksen lehteen.

Valokuvaaja

 • Ottaa tarvittaessa kuvia yhdistyksen tapahtumissa.

WWW-operaattori

 • Vastaa yhdistyksen nettisivuista ja niiden hallinnoimisesta.
TALOUSTOIMIKUNTA
Laitevastaava

 • Huolehtii yhdistyksen PA-laitteiston vuokrauksesta ja opastaa vuokraajia sen käytössä.

Taloustoimikunnan jäsen

 • Avustaa rahastonhoitajaa yhdistyksen talousasioissa ja taloudenhoidon kehittämisessä. Tehtävään valitaan usein entisiä rahastonhoitajia.

Yhdistystuotevastaava

 • Suunnittelee ja hankkii yhdistyksen jäsenille erilaisia tuotteita, kuten t-paitoja tai kangaskasseja.
FUKSITOIMIKUNTA
IB-correspondant

 • IB-correspondant toimii yhdessä yhdistyksen fuksipäälliköiden sekä KV-vastaavan kanssa englanninkielisen fuksikasvatuksen sekä yhdistyksen yleisen kansainvälisen toiminnan kehittämiseksi.

ISOvastaava *

 • Vastaa yhdistyksen tutoreiden eli ISOhenkilöiden valitsemisesta ja kouluttamisesta.
 • Toimii ISOjen johtajana. Edustaa yhdistystä AYY:n ISOtoimikunnassa (ITMK).
TAPAHTUMATOIMIKUNTA

Apu-IE

 • Auttaa isäntää ja emäntää tapahtumien järjestämisessä.

Autokuski

 • Omistaa auton ja voi tarvittaessa auttaa autoa tarvitsevia yhdistyksen jäseniä.

Bilevastaava

 • Bilevastaava järjestää pienempiä tapahtumia/bileitä, kuten etkoja, jatkoja sekä lämmönsiirtobileet. Omaa vapaat kädet keksiä ja järjestää myös muita tapahtumia/bileitä. Toimii IE:n lisäksi myös fuksitoimikunnan sekä lämmönsiirtotoimikunnan kanssa, ollen kuitenkin oma itsenäisempi nakkinsa.

Lukkari *

 • Johtaa laulua yhdistyksen sitseillä ja edistää yhdityksen laulukulttuuria. Lukkarikisälleistä tulee lukkareita kun ovat lukkaroineet viidesti.
 • Yksi lukkari edustaa yhdistystä lukkaritoimikunnassa.

Lukkarikisälli

 • Avustaa lukkaria hänen toimissaan ja kartuttaa kokoemusta lukkariutta varten. Lukkarikisälleistä tulee lukkareita kun ovat lukkaroineet viidesti.

Lämmönsiirtäjä *

 • Kokoaa ja koordinoi Lämmönsiirtotoimikunnan toimintaa.
 • Järjestää yhdistyksen vuosijuhlan Lämmönsiirron.

Paljuvastaava

 • Paljuvastaava on vastuussa paljun lämmittämisestä, ylläpidosta sekä sen tyhjentämisestä ja putsaamisesta tapahtumissa, joissa palju on käytössä. Paljuvastaavan tehtävää suositellaan niille, jotka hakevat myös apu-IE:ksi.

Suihkulähdevastaava

 • Pitää yhdistyksen suhteet suihkulähteisiin lämpiminä, mutta ei liian läheisinä. Lisäksi järjestää tarvittaessa ohjelmaa yhdistyksen tapahtumissa.

Wappumestari *

 • Vastaa mahdollisen wappupäivän vieton järjestelyistä
OPINTOTOIMIKUNTA

Abivastaava

 • Vastaa abimarkkinoinnista (esim. Instagramissa) ja PT:n nettisivujen abeille-osion päivittämisestä.

Tenttiarkistonhoitaja

 • Vastaa tenttiarkistoon palautettujen tenttien lisäämisestä internettiin. Pitää kirjaa vuoden aikana palautetuista tenteistä.
Yrityssuhdetoimikunta
Excursiovastaava

 • Vastaa Faasimuutoksen ja muiden excursioiden järjestämisestä yhteistyössä yrityssuhdevastaavan kanssa.

Yrityssuhdekisälli

 • Toimii yrityssuhdevastaavan apulaisena.