Ehdokas Fuksipäälliköksi: Sari Kupiainen

Moikkis moi! Olen Sari Kupiainen, toisen vuoden kemiantekniikan opiskelija. Aktiivinen opiskelijayhteisö ja rikas opiskelijakulttuuri ovat asioita, jotka ovat minulle tärkeitä ja joita haluan olla mukana edistämässä. Nautin todella paljon vapaaehtoistyöstä ja minuun onkin voinut törmätä PT:n toimihenkilötehtävissä. Olen viimeisen vuoden aikana toiminut IB-correspondanttina, kääntäjänä ja tulkkina. Syksystä lähtien olen myös toiminut ChemEng ISOna. Varsinkin ISOn tehtävät ovat olleet todella antoisia ja rakastan fuksien kanssa toimimista yli kaiken. Ainoa asia, mitä olen kyseisissä hommissa jäänyt kaipaamaan on isompi vastuu. Tämän takia haenkin fuksipäälliköksi hallitukseen vuodelle 2022.

Fuksivuoteni ei ollut ehkä tavallisin, mutta koronasta huolimatta monia tapahtumia silti pidettiin. Tämä on asia, josta olen todella kiitollinen ja ylpeä. Sain mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja oppia paljon. Jo opintojeni alussa tiesin haluavani olla mukana edistämässä PT:n englanninkielistä toimintaa. Tämän takia hainkin toimihenkilötehtäviin ja fuksikeväällä ChemEng ISOksi. Fuksivuotena en olisi voinut kuvitellakaan, että hakisin ikinä fuksipäälliköksi, mutta tänä syksynä tämä ajatus tuntuu ainoalta oikealta vaihtoehdolta. Haluan kehittää erityisesti PT:n englanninkielistä fuksitoimintaa ja järjestää kaikille fukseille parhaan mahdollisen vuoden.

Tapahtumat ovat mielestäni tärkeä osa kaikkien opiskelijoiden ja erityisesti fuksien hyvinvointia. Ne antavat tasapainoa opiskeluun ja on paikka missä voi saada uusia ystäviä. Tämän takia ISOna olen innostanut fukseja olemaan aktiivisia yhteisön jäseniä ja käymään tapahtumissa. Tämä on asia, jota pyrkisin kehittämään myös fuksipäällikkönä. Haluaisin nähdä englanninkielisiä opiskelijoita vieläkin enemmän killan tapahtumissa ja toiminassa mukana. Tämä auttaisi PT:tä kehittymään vieläkin paremmaksi killaksi. Haluaisin järjestää monipuolisia tapahtumia, jotta kaikille olisi tarjolla jotakin. Varsinkin englanninkielisten fuksien on helppo jättää käymättä tapahtumissa, jos on olo että tapahtuma on suunniteltu suomenkieliset opiskelijat mielessä. Tämän takia haluaisin myös järjestää tapahtumia, jotka on suunniteltu englanninkieliset opiskelijat mielessä, mutta kiinnostaisivat myös suomenkielisiä opiskelijoita. Haluaisin myös, että ChemEng fuksit ja muiden kiltojen englanninkieliset fuksit olisivat enemmän toistensa kanssa tekemisissä. Uskon, tämän olevan idea mistä tykättäisiin ja mikä edistäisi yleisesti englanninkielisten fuksien yhteisöllisyyttä.

Olen tehnyt parhaani olla fukseille se henkilö, jolle voi aina tulla puhumaan ja joka auttaa missä tahansa tilanteessa. Tämän kautta olen oppinut paljon ongelmatilanteissa toimimista. Olen oppinut paljon ongelmista, mitä varsinkin ulkomailta tulevat opiskelijat kohtaavat. Tämä onkin yksi tärkeä asia, mihin kiinnittäisin fuksipäällikkönä erityistä huomiota. Ulkomailta tulleet opiskelijat ovat hyvin haavoittuvassa asemassa ja tarvitsevat erityistä tukea suomenkielisiin opiskelijoihin verrattuna. Kaikille fukseille täytyy tarjota turvallinen ympäristö. Fuksipäällikkönä haluaisinkin edistää tätä lisäämällä ISO-kasvatukseen enemmän tietoa, miten voi toimia inklusiivisesti ja mitä tehdä mahdollisissa konflikti-ja ongelmatilanteissa.

Mielestäni yliopisto on paljon enemmän kuin pelkkää opiskelua. Tämä on paikka, missä on mahdollisuus löytää itsensä ja kasvaa sellaiseksi ihmiseksi millainen haluaa olla. Parasta on, kun tuntee olevansa oikeassa paikassa tekemässä sitä mitä rakastaa. Tämä on tunne, jonka toivon kaikkien opiskelijoiden tuntevan. Otaniemen teekkarikulttuuri on todella omalaatuista ja haluankin jakaa sen iloja erityisesti uusille opiskelijoille. Teekkariyhteisössä on tilaa kaikille, kielestä ja kulttuuritaustasta huolimatta. Täällä saa olla ihan oma itsensä ja sitä parempaa asiaa ei olekkaa.

Mikäli herää mitään kysymyksiä, vastaan niihin mielelläni Telegramissa @sarimariannee.

——————-

1. Jos sinut valitaan fuksipäälliköksi, mitkä ovat tavoitteesi seuraavalle 1.5 vuodelle? Miten kehittäisit fuksitoiminnan eri osa-alueita? Mitä haluaisit säilyttää?

Päätavoitteeni on inklusiivisuuden parantaminen. Kaikille fukseille pitää taata yhtälaiset mahdollisuudet osallistua tapahtumiin ja tuntea olonsa siellä mukavaksi ja turvalliseksi. Haluan myös kehittää selkeän suunnitelman ja ohjeistuksen miten ISOjen pitää toimia, jos fuksi tuo heille esille konflikti-tai ongelmatilanteen. Haluaisin myös tarjota enemmän tukea ulkomailta tuleville opiskelijoille ja auttaa ISOja varautumaan kysymyksiin ja ongelmiin, mitä kyseiset fuksit saattavat kohdata. Haluan myös aktivoida englanninkielisiä fukseja käymään vieläkin enemmän tapahtumissa ja liittymään kaikenlaiseen yhteisötoimintaan.

Haluaisin enemmän englanninkielisiä opiskelijoita IB-correspondanteiksi ja yleisesti fuksitoimikuntaan. Heidän kokemuksensa ja palaute on todella tärkeää fuksitoiminnan kehittämiseksi yhdenvertaisemmaksi. Lisäisin myös kommunikaation määrää IB-corrspondanttien ja fuksipäälliköiden välillä, jotta kehitys olisi jatkuvaa.

2. Opiskelijat, jotka eivät tunne kuuluvansa johonkin yhteisöön tai saa opiskelujen alussa muodostettua suhteita opiskelijatovereihinsa, jäävät usein jälkeen opinnoissaan. Millä keinoin kaikki fuksit onnistutaan integroimaan johonkin yhteisöön tai löytämään oman porukkansa?

Otaniemestä löytyy kaikille jotakin. Kiltatoimintaan, kerhoihin ja muuhun vapaa-ajan toimintaan liittymisen kynnys saattaa kuitenkin olla liian korkea varsinkin fuksien mielestä. Tätä kynnystä voi alentaa antamalla fukseille mahdollisimman paljon tietoa ja mahdollisuuksia tutustua kyseiseen toimintaan ja kysyä kysymyksiä. Tämän takia pidän Otasuunnistusta todella tärkeänä tapahtumana. Haluaisin kuitenkin tarjota fukseille myös kirjallisen yhteenvedon vapaa-ajan mahdollisuuksista. Tämä voisi olla esimerkiksi fuksioppaassa, mikä innostaa fukseja liittymään toimintaan heti syksyn alussa. Opiskelijat, jotka eivät puhu suomea, saattavat tuntea etteivät he voi ollenkaan osallistua kyseiseen toimintaan. Erityisesti heidän aktivointiin täytyy kiinnittää huomiota, sillä heille pitäisi taata samat vapaa-ajan mahdollisuudet.

Tapahtumat ovat oivallinen tapa tutustua toisiin opiskelijoihin. Monilla fukseilla saattaa kuitenkin olla vääriä mielikuvia opiskelijatapahtumista. Myös tapahtumia löytyy moniin lähtöihin ja kaikille löytyy jotakin. Haluan tehdä parhaani, että tästä eteenpäinkin fukseille järjestettäisiin hyvin monipuolisia tapahtumia. Kaikkien tulisi saada osallistua ja tuntea kuulua olevansa osa yhteisöä. Myös yleisesti Aallon englanninkielisille fukseille olisi hyvä järjestää enemmän yhteistä toimintaa. Englanninkielisten fuksien määrä tulee luultavammin kasvamaan Aallossa tulevina vuosina ja heille olisi hyvä alkaa rakentamaan yhteisöä.

3. Miten valmistautuisit edellä mainittuihin kysymyksiin, kun huomioidaan PT:n suuri fuksimäärä ja sisäänoton kasvu vielä seuraavanakin vuonna?

ISOn työ on hyvin palkitsevaa ja tärkeää työtä. Haluan innostaa ISOja olemaan aktiivisia, sillä heidän toiminta vaikuttaa suoraa fuksien kokemukseen. Siksipä fuksimäärän kasvaessa myös ISOjen määrän pitää kasvaa. Ryhmäkoot eivät saa kasvaa liian suuriksi ja ISOjen olisi hyvä olla kutakuinkin ajantasalla omien fuksien tilanteesta. Jos ISO huomaa, ettei fuksi ole käynyt tapahtumissa tai päässyt porukkaan mukaan, on hyvä jutella hänen kanssaan ja löytää sopiva ratkaisu. ISOjen olisi hyvä tuntea kenen puoleen fuksi ohjata ongelmatilanteissa tai suuremman avun tarpeessa. Kannustaisin ISOja käymään tapahtumissa fuksien kanssa myös orientaatioviikon jälkeen. Uskon tämän alentavan fuksien kynnystä osallistua tapahtumiin, sillä ISOjen läsnäolo tekee ryhmän ilmapiiristä rennomman.

Myös fuksipäälliköiden aktiivisuus vaikuttaa fuksejen innokkuuteen käydä tapahtumissa ja olla yleisesti aktiivisia yhteisön jäseniä. Pyrkisin itse fuksipäällikköna olemaan läsnä ja kannustava. Positiivisen ilmapiirin luominen ja kaikille tervetulleen olon tekeminen on minulle todella tärkeää. Teen parhaani olla lähestyttävä ja ymmärtäväinen. Minulle voi aina tulla puhumaan ja moikata kun nähdään.

4. Miten edistäisit suomen- ja englanninkielisten kandifuksien välistä yhdenvertaisuutta?

Yhenvertaisuus on minulle tärkeä asia. Olen käynyt IB-lukion ja tiedän miltä tuntuu kun tieto ei välity kunnolla ja minkälaista on kun tapahtumien järjestämisessä on otettu vain suomenkieliset huomioon. Kaikki tärkeä tieto täytyy välittyä suomen- ja englanninkielisille fukseille yhtä selkeästi. Tapahtumia täytyy suunnitella molemmat ryhmät mielessä. Molempien tarpeet tulisi ottaa huomioon ja toteutus tulisi olla mahdollisimman mukava sekä suomen- että englanninkielisille fukseille. Kaikissa killan järjestämissä tapahtumissa tulisi olla valmius esittää asiat sekä englanniksi että suomeksi. Jos joitain tapahtumia järjestetään vain suomeksi, tulisi vastapainoksi järjestää myös englanninkielisiä tapahtumia. Englanninkielisten fuksien määrä on pieni verrattuna suomenkielisiin ja täten heidän on helppo pyöriä vain keskenään. Pyrkisin lisäämään kanssakäymisiä heidän ja suomenkielisten fuksien välille. Monikulttuurisuus ja-kielisyys on lahja, josta voimme kaikki oppia.  Erilaiset osaamiset ja näkökulmat auttavat yhteisöä kehittymään ja edistävät yksilöiden hyvinvointia.

5. Fuksipäällikkönä toimiminen on tiimityöskentelyä. Millaisen työparin haluaisit itsellesi ja millainen pari itse olisit? Kuinka omalla toiminnallasi pidät hyvää paridynamiikkaa yllä?

Haluaisin työparin, joka on yhteistyönhaluinen ja haluaa itse aktiivisesti kehittyä paremmaksi fuksipäälliköksi. Myös toiminnan kehittämisen halu ja fuksien hyvinvoinnista välittäminen, on ominaisuuksia joita arvostan ja pidän tärkeinä. Haluaisin, että minulla ja työparilla olisi yhteisiä tavoitteita, joita kohti voisimme työskennellä. Toivon kuitenkin myös, että meillä olisi erilaisia näkökulmia asioihin, jotta voisimme valita ratkaisuja mitkä palvelevat fukseja mahdollisimman hyvin. Haluan jakaa ilot ja onnistumiset parini kanssa, mutta olla myös valmis ratkaisemaan ongelmia. Olisin itse motivoitunut pari, parasta on nähdä fuksien kasvavan ja oppivan. Olen hyvin järjestelmällinen ja nautin suunnittelusta. Tärkeimpänä ominaisuutena itsessäni pidän kuitenkin aitoutta. Toivon, että myös parini olisi aito ja rehellinen.

Arvostus on mielestäni tärkein tapa, millä paridynamiikkaa voi pitää yllä. Ilman sitä ei mikään lopputulos ole hyvä. Valitettavasti aina ei voi jaksaa ja välillä tulee vastoinkäymisiä, näissä tilanteissä pitää kuunnella, olla ymmärtäväinen ja auttaa toista. Positiivinen kommunikaatio ja toisen kannustus pitää yhteishengen hyvänä ja auttaa pääsemään lähemmäksi yhteisiä tavoitteita. Joissain tapauksissä täytyy myös olla valmis tyytymään kompromisseihin.

3 Kommentit

 1. Nimetön Dolf

  Tervepä terve ja hieno homma että haet fuksipäälliköksi!
  Minua kiinnostaisi tietää minkälainen näkemys sinulla on PT:n fuksikasvatuksesta; mitkä ovat uhat ja mahdollisuudet? Entä vahvuudet ja heikkoudet?
  Tiivis SWOT-analyysi siis ✌🏻

  Vastaa
 2. Na

  Hei Sari! Hienoa, että olet hakenut PT:n fuksipäälliköksi! 🙂 Mulla ois pari tiukkaa kysymystä:

  1) Fuksien määrä on PT:llä jo nyt erittäin suuri ja kasvaa ensi vuonna taas. Usein ongelmaksi tapahtumien järjestämisessä tulee tilojen kapasiteetti. Miten toimisit tällaisessa tilanteessa? Rajaisitko osallisujamäärää joihinkin tapahtumiin? Ottaisitko jokaiseen tapahtumaan kaikki halukkaat senkin uhalla, että tilassa saattaa tulla liian täyttä eikä kenelläkään sitten ole kivaa. Vai järjestäisitkö vain sellaisia tapahtumakonsepteja, että kaikkien 200+ fuksin on mahdollista osallistua, vaikka tämä tarkoittaisi sitä, että jotkut pienemmät tapahtumat tai esim. rastikiertelyiden jatkot olisi vaikeaa tai mahdotonta järjestää? Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia myös yhdistysten/kiltojen välisissä yhteistapahtumissa, miten ottaisit tilakapasiteetin huomioon tällaisessa tilanteessa?

  2) Fuksipäällikön pestissä työtä ja tekemistä riittää. Miten pidät huolen omasta jaksamisestasi ja hyvinvoinnistasi puolitoistavuotisen aikana?

  Vastaa
  • Sari

   Kiitos, kun luit hakemukseni ja jaksot jättää todella hyviä ja tärkeitä kysymyksiä! 🙂

   Varsinkin syksyn alussa haluasin järjestää tapahtumia, joihin kaikki halukkaat pääsisivät mukaan.Tällöin kaikilla olisi mahdllisuus päästä tutustumaan muihin ja löytään oman porukkansa. Nämä tapahtumat olisivat tilakapasiteetista riippumattomia eli esimerkiksi mainitsemiasi rastikiestelyitä. Monet fuksit eivät kuitenkaan välttämättä halua osallistua jatkoille. Mielestäni olisi siis hyvä, että jos tapahtumaan otetaan mukaan kaikki haluavat, niin jatkoille olisi rajattu osallistujamäärä ja erillinen ilmoittautuminen. Tällöin voidaan varmistaa, että tilat eivät tule liian täyteen ja kaikilla on mukavaa. Haluaisin kuitenkin pitää suuremassa osassa tapahtumia rajatun osallistujamäärän. Tämä helpottaa valmisteluja, jolloin itse tapahtumatkin menevät paremmin.

   Kiltojen/yhdistysten välisissä tapahtumissa pitäisin myös rajatun osallistujamäärän. Sillä jos kaikki halukkaat otetaan mukaan, voi osallistujamäärästä tulla niin suuri, ettei resursseja onnistuneen tapahtuman järjestämiseen yksinkertaisesti ole. Olen ollut Pirkanmaan Lukiolaisilla järjestämässä lukiolaistapahtumia ja tiedän että tapahtumien järjestämisessä pitää olla realistinen. Jos osallistujamäärän kasvattaa liian suureksi, jotain tulee menemään pieleen ja ihmiset tulevat olemaan todella tyytymättömiä. Haluan, että kaikilla on tapahtumissa mukavaa ja että etenkin fukseille jää käteen mahdollisimman hyviä muistoja. Haluan myös itse olla ylpeä tekemästäni työstä ja saada positiivisen kokemuksen fuksipäällikkönä toimimisesta.

   Olen oppinut missä omat rajani ovat ja osaan pitää lepopäiviä. Pidän yhden päivän joka viikko jolloin en tee mitään töitä. Tämä on toiminut todella hyvin tähän asti ja aijon jatkaa tämän päivän pitämistä tastä eteenpäinkin. Olen oppinut myös olemaan ymmärtäväinen itseäni kohtaan ja osaan hakea hakea apua, jos oma hyvinvointi heikkenee. Fuksipäällikön töiden on tarkoitus olla mukavia. Kun tekeminen menee suorittamisen puolelle, pitää ottaa lepoa. Pyrin itse ajattelemaan pidemmän aikavälin toimintaa. On parempi toimia oman jaksamisen rajoissa, kuin vetää itsensä loppuun. Kuuntelemalla itseään pääsee usein paljon pidemmälle kuin oman jaksamisensa sivuuttamisella. Osaan myös arvostaa ja olemaan ylpeä työstä, jota olen tehnyt, mikä on ollut suurin voimavarani.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *