Ehdokas opintovastaavaksi: Otto Joutsiniemi

Moi!

Nimeni on Otto Joutsiniemi ja haen Prosessiteekkareiden opintovastaavaksi vuodelle 2021. Olen 22-vuotias, neljännen vuoden opiskelija ja opiskelen pääaineessa Sustainable Metals Processing. Olen koko opiskelujeni ajan toiminut aktiivisena PT:n jäsenenä niin apuIE:n tehtävissä kuin tapahtumiin osallistumisessa. Viime vuonna alkanut ja tähän vuoteen ulottunut opiskelijavaihtoni on aiemmin estänyt minua ottamasta vuoden mittaista pestiä hallitushommissa, mutta ensi vuonna tälle ei ole minkäänlaista estettä.

Haen opintovastaavan tehtäviin, koska tänä ja tulevana vuonna on erityisen tärkeää saada opiskelijoiden ääni paremmin kuuluviin radikaalisti muuttuneiden kurssijärjestelyiden osalta. Ennen pandemian iskemistä etäopetus oli Aallossa vielä kovin alkutekijöissään, joten toiminnan nopea kehittäminen ja palautteen vieminen kurssien järjestäjille on äärimmäisen tärkeää. Haluan olla osana välittämässä tätä palautetta ja kehittämässä etäopiskelua opiskelijoiden toivomaan suuntaan.

Alta löytyy tarkemmin vastauksia opintovastaavan virkaan liittyviin kysymyksiin. Lisäksi vastailen mielelläni, jos jokin asia jää epäselväksi tai herää muuta kysyttävää.

Kysymykset

1. Mihin sisällöllisiin tai rakenteellisiin asioihin haluaisit vaikuttaa opinnoissamme? Mitkä ovat mielestäsi parhaat vaikuttamisen keinot?

Ensisijaisesti haluaisin vaikuttaa etäopetuksen aiheuttamiin haasteisiin. Pidän tärkeänä tuoda esille luentojen ja laskuharjoituksien taltioimisen merkityksellisyyttä. Etäopetus on poistanut tietyllä tapaa yksilöllisen neuvonnan lähes kokonaan ja tähän olisi tärkeää saada jokin toimiva ratkaisu. Esimerkiksi laskuharjoituksissa olisi hyvä olla omat huoneet zoomissa ja apua saatavilla vaikkapa ”kättä” nostamalla. Lisäksi opiskelutiloja on äärimmäisen vaikeaa saada ryhmätöiden tekoa varten, johon tulisi saada muutosta nykyisten turvallisuusrajoitusten sallimissa rajoissa.

Lisäksi kursseille olisi hyvä saada yleinen käytäntö, jossa kurssin etusivulla näkyisi jo heti alussa kurssin täysimittainen syllabus. Tämä sisältäisi kurssin tavoitteet, käytänteet, palautuspäivämäärät, kurssitöiden ohjeistukset sekä luento-, labra- ja laskariajat. Keskeisten kurssitietojen yhtenäisyys ja selkeys vähentäisi opintojen stressaavuutta, sillä tällöin ei tarvitsisi olla jatkuvasti päivystämässä viittä eri kanavaa, joita pitkin tietoa saattaa tulla.  Erityisesti hyvin lyhyellä varoitusajalla ilmoitettavat palautuspäivämäärät kuormittavat opiskelijoita täysin turhaan.

Parhaina vaikuttamisen keinoina näen opiskelijoiden antaman palautteen ja haluttujen muutosten eteenpäin viemisen koulun henkilökunnan tietoon. Tässä kohtaa pitkäjänteinen ja kärsivällinen kommunikointi sekä mahdollisimman nopea toiminta kehitysideoiden esille tuomisessa ovat keskeisessä roolissa. Opintovastaavan oma aktiivinen osallistuminen hallopedina eri toimielimissä mahdollistaa tehokkaan vaikuttamisen niin opiskelijoiden kuin omien kehitysideoiden eteenpäin viemisen osalta. Näiden lisäksi on tärkeää osallistua korkeakoulun kutsumiin kokouksiin ja tätä kautta välittämään opiskelijapalautetta sekä saamaan lisätietoa korkeakouluun liittyvistä asioista.

2. Miten parantaisit korkeakoulun ja opiskelijoiden välistä kommunikaatiota opintoihin liittyen?

Pyrkisin ensinnäkin itse olemaan mahdollisimman helposti ja matalalla kynnyksellä jokaisen opiskelijan tavoitettavissa. Tätä varten on myös tärkeää aktiivisesti kysellä opiskelijoilta palautetta eri kanavia pitkin. Paikan päällä juttelu, kyselyt viikkotiedotteen tai PT:n Telegram-kanavan kautta ovat hyviä keinoja, mutta tätä toimintaa voisi vielä laajentaa. Esimerkiksi Instagram story:ssa pidettävien kyselyiden avulla, sillä osa opiskelijoista mahdollisesti kokisi tämän mielekkäämmäksi ja helpommaksi tavaksi tuoda huoliaan ja kehitysideoitaan esille.

Opiskelijoille on tärkeää painottaa, esimerkiksi palautekyselyiden yhteydessä, että palautetta voi lähettää paitsi suoraan kurssin henkilökunnalle myös opintovastaavan kautta, mikäli tämän haluaa tehdä nimettömästi. Tässä on hyvä vielä muistuttaa, että mitä aikaisemmin palautetta annetaan, sitä paremmin asiaan voidaan reagoida ja parhaimmillaan ehtiä tekemään kaivattuja muutoksia jo ennen kurssin loppumista.

Kursseilla olisi myös hyvä saada käytäntö, missä esimerkiksi syllabuksen yhteydessä kerrotaan selkeästi, mitä kautta kurssihenkilökunta haluaa opiskelijoiden kanssa kommunikoida, olipa kyseessä sitten etätapaamiset, Piazzan keskustelupalsta tai sähköpostiviestit. Tämä helpottaisi kurssin asioihin liittyvissä kysymyksissä ja palautteen annossa.

3. Kuinka kehittäisit yhdistyksemme abimarkkinointia?

Yhdistyksen sivuilta löytyy mielestäni erittäin kattavasti tietoa abeille ja sieltä saa selkeän kuvan yhdistyksestämme ja koulumme opinnoista. Tärkeätä on keskittyä kuitenkin markkinoimaan yhdistystä siten, että sivusto ja informaatio tavoittaa mahdollisimman monia abeja. Nykyisessä tilanteessa etäabi-infojen pitäminen ja sosiaalisen median kautta tapahtuva markkinointi ovat tehokkaimpia ratkaisuja. Näitä edistääkseen yhdistyksellä on melko uutena toimihenkilönä abivastaavia, joiden kanssa haluaisin kehittää yhdistyksen abimateriaaleja sekä miettiä mahdollisia uusia keinoja markkinoinnin tehostamiseksi. Erityisen keskeiseksi koen abimateriaalien kehittämisen/parantelun, sosiaalisen median kautta tapahtuvan markkinoinnin lisäämisen sekä abi-infojen koulutuksista ja pitämisistä tiedottamisen yhdistyksen jäsenille. Lisäksi haluaisin ruveta abitiimin kanssa kehittämään laaja-alaisesti abitoimintaa, esimerkiksi pohtimalla innovatiivisia markkinointiratkaisua tässä uudenlaisessa maailman tilanteessa. On myös tärkeää olla läsnä lukiolaisille suunnatuissa tapahtumissa kuten tutustumiskierroksilla sekä markkinoida yhdistystä ja kouluamme sitäkin kautta.

4. Miten kehittäisit opintoihin liittyviä sivuja?

Keskeisimpänä kehityskohteena näen opintoihin liittyvien sivujen kääntämisen kokonaan englanniksi. Tämä olisi erityisen tärkeää uuden englanninkielisen kandiohjelman takia, jotta kaikilla opiskelijoilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus saada tietoa opintoihinsa liittyen. Lisäksi sivulle voisi luoda erillisen palauteosion, josta löytyisi opintovastaavan yhteystiedot lyhyellä saatetekstillä, mikä helpottaisi opintoihin liittyvän palautteen antamista.

5. Miten kehittäisit yhdistyksen opintoihin ja koulutukseen liittyviä tapahtumia?

Perinteisesti opintovastaavat ovat vuosittain järjestäneet maisteripääainesaunan sekä proffakahvit, jotka ovat omasta mielestäni olleet oikein toimivia konsepteja ja kumpaankin osallistuneena koin ne erittäin hyödyllisiksi opintojen kannalta. Tämän vuoksi haluaisin olla myös tulevaisuudessa järjestämässä näitä. Tapahtumia tulisi kehittää siten, että ne olisivat mahdollisia järjestää kokonaan etänä tai ajankohtaiset rajoitukset huomioiden.

Maisteripääainesauna olisi helppo toteuttaa etänä esimerkiksi siten, että eri pääaineiden opiskelijat esittäytyisivät ja kertoisivat itsestään. Lopussa voisi olla aikaa kysymyksille pienemmissä ryhmissä breakout roomeissa, jotta ihmiset voivat matalammalla kynnyksellä esittää kysymyksiä. Proffakahvien osalta konseptia tulisi pohtia uudelleen, jotta siitä saataisiin samaan tapaan osallistava kuin paikan päällä pidettynä. On toki tärkeää pitää sekin vaihtoehto avoimena, että tapahtumat olisi mahdollista järjestää paikanpäällä, mutta on hyvä varautua etätoteutukseen.

Olen myös erittäin avoin uusille tapahtumille, jos sellaisille koetaan tarvetta tai syntyy hyvä erilainen konsepti ja budjetti antaa tähän myöten. Ensisijaisesti keskittyisin kuitenkin kehittämään kahta jo olemassa olevaa tapahtumaa rajoitusten mukaisiksi.

6. Mitä ovat hallopedit?

HallOpEdit eli hallinnon opiskelijaedustajat ovat AYY:n nimittämiä henkilöitä/edustajia, jotka toimivat edunvalvojina (Kemian tekniikan) korkeakoulun eri toimielimissä ja ajavat yhdistyksen jäsenten etua. He siis edustavat itsensä lisäksi yhdistyksen jäseniä ja ovat mukana vaikuttamassa tulevaisuuden opetukseen ja tutkimukseen korkeakoulun sisällä.

7. Mitkä koet korkeakoulun tärkeimmiksi toimielimiksi, joissa Prosessiteekkareiden tulisi olla edustettuna?

Prosessiteekkareiden tulisi olla edustettuna ehdottomasti vähintään Kemian tekniikan koulutusneuvostossa (KN) sekä akateemisessa komiteassa (KTAK). Tärkeinä toimieliminä näen myös Kemian tekniikan korkeakoulun johto- sekä laaturyhmän. Tämän lisäksi olisi hyvä olla mukana jossakin eri laitoksien johtoryhmistä. Tässä hyödyllisintä olisi noudattaa omaa opintosuuntausta ja kiinnostusta, mikä itseni kohdalla tarkoittaisi esimerkiksi varajäsenyyttä/jäsenyyttä kemian tekniikan ja metallurgian laitoksen johtoryhmässä. Olen myös kiinnostunut uusista toimielimistä, eli opiskelijamarkkinointiryhmästä sekä erityisesti opetusosaamisen arviointiryhmästä.

Kaikkiin näihin toimielimiin ei kuitenkaan ole mahdollista päästä, joten mielestäni olisi tärkeää valita ne, jotka koen yhdistyksen kannalta tärkeimmiksi sekä itseni kannalta mieluisimmiksi vaihtoehdoiksi. Näistä eri toimielimien jäsenyyksistä on hyvä keskustella vanhojen kiltojen opintovastaavien kanssa, jotta löytyisi kaikille mieluisa ratkaisu siitä mihin kukakin hakee. Tällöin voitaisiin huolehtia, että kaikissa näissä toimielimissä olisi CHEMin opiskelijaedustus, jolloin informaatio ja palaute kulkisivat jouhevasti.

4 Kommentit

 1. Julia Tofferi

  Hei Otto,

  Hienoa, että olet hakenut tähän upeaan virkaan! Joskus asiat eivät kuitenkaan mene niin kuin olet suunnitellut.

  Olet hyvissä ajoin opintovastaavavuoden alussa kartoittanut laboratoriotakkeja ja -laseja toimittavia yrityksiä ja sopinut erään yrityksen kanssa tarjouksesta. Kaksi viikkoa ennen tilauksen tekemistä olet vielä kertaallen varmistanut, löytyyhän kaikkia sovittuja tuotteita varastosta ja ovathan ne valmiina toimitukseen heti tilauksen jälkeen. Päivä suojavälineiden tilauksen jälkeen saat sähköpostiisi tilausvahvistuksen, jossa arvioidaan tuotteiden saapumisajaksi 6.11., eli kuukausi fuksilabrojen alkamisen jälkeen, eikä yritys tarjoa korvaavia tuotteita tarjoushinnalla.

  Miten toimisit seuraavassa tilanteessa ja keihin ottaisit yhteyttä?

  Vastaa
  • Otto Joutsiniemi

   Hei Julia,
   Kiitos erinomaisesta kysymyksestä!
   Olisin ensimmäiseksi yhteydessä yritykseen päin ja varmistaisin, että onko tilanne todella tämä ja mistä johtuu, että näin on päässyt käymään. Sitten kyselisin lisää, että pystyykö yritys tekemään asialle jotakin. Jos yritykseltä tulee kieltävää vastausta, olisin yhteydessä muuhun hallitukseen sekä kouluumme. Todennäköisesti koululta löytyy jonkinlaisia ratkaisuja, miten tällaisissa tilanteissa on aiemmin toimittu, mutta toki en tämän varaan laskisi, vaan lähtisin sitten itse pohtimaan ratkaisua tähän. Kävisin eri vaihtoehtoja hallituksen kanssa läpi esimerkiksi toiselta yritykseltä tilaamisen suhteen, jos tämä olisi budjetin kannalta järkevää. Toinen vaihtoehto olisi kysellä vanhemmilta vuosikurssien opiskelijoilta, onko labratakkeja mahdollista lainata siksi aikaa kunnes uudet saapuvat, koska henkilökohtaisesti en ole esimerkiksi omaa labratakkia tarvinnut viimeiseen kahteen vuoteen. Tässäkin olisi tärkeää keskustella koulun kanssa, että kuinka paljon heillä on labratakkeja ja kuinka paljon lisää tarvittaisiin, jotta fuksilabrat saataisiin toteutettua normaalisti. Tärkeää on löytää fuksilabrojen toteutumisen, koulun ja yhdistyksemme kannalta toimiva ratkaisu, jonka uskon kyllä aina löytyvän.

   Vastaa
 2. jallutyttö

  Mikä on lempijallusi?

  Vastaa
  • Otto Joutsiniemi

   Hei Jallutyttö ja kiitos omaperäisestä kysymyksestäsi!
   Yhden tähden jallu on oma lempparini.

   Vastaa

Lähetä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *